אתר זה מכיל חומרים המיועדים למבוגרים הכוללים תכנים, כתבות, תמונות, מודעות ושירות למבוגרים בלבד. בכניסה לאתר זה אני מצהיר/ה כי: אני בן/בת 18+, אני גולש/ת באתר זה להנאתי הפרטית ומרצוני החופשי בלבד. גלישתי באתר זה הינה באחריותי, לא תיהיה לי כל טענה, תלונה, תביעה, נגד בעלי האתר או מפעיליו בגין כל נזק שיגרם לי כתוצאה מצפייה בחומרים, תכנים והשירות המוצע באתר. כמו כן, הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שבגין גרימת נזק כלשהו לאתר, העתקת חומרים, תכנים, תמונות או חלקים ממנו אהיה חשוף לתביעה מצד בעלי האתר.